Ana Sayfa İletişimAna Men
Ziyareti Says
u An Sitede: 1
Bugn : 20
Dn : 0
Bu Ay : 20
İhracat - İhracata Yönelik Devlet Yardımları

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Ülkemizde devlet desteği uygulamaları, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve \"bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında uygulanmakta olan destekler şu şekilde özetlenebilir:

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ (95/7 sayılı Tebliğ)
Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu\'ndan karşılanmaktadır.


2) ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (97/5 sayılı Tebliğ)

Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu\'ndan karşılanmaktadır.


3) ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ (98/10 sayılı Tebliğ)
Mezkur Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri:

* Yeni bir ürün üretilmesi,
* Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
* Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması,
* Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını, ifade etmektedir.

4) İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ (2000/1 sayılı Tebliğ)
Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.


5) YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5 sayılı Tebliğ)
Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50\'si katılımcıya ödenmektedir. Destek tutarı;

Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı
olması halinde 10.000 ABD Dolarına,
Sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadardır.

6) YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/6 sayılı Tebliğ)
-Mağazaların Desteklenmesi
-Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi
-Depoların Desteklenmesi
-Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

7)TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®\'NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4 sayılı Tebliğ)
Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye\'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu\'ndan karşılanması amaçlanmaktadır.


8) PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/6 sayılı Tebliğ)
Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ\'ler için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Doları,

Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.\'ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ\'ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,
Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, SDŞ\'ler için %60 oranında ve program başına en fazla 10.000 ABD Doları,
Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ\'ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları,
destek sağlanmaktadır.

9) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/8 sayılı Tebliğ)
Bu Tebliğin amacı, Türkiye\'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamaktır.


10) TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2008/2 sayılı Tebliğ)
Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu\'ndan karşılanmasını düzenleyen 2008/2 sayılı \"Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” 18/04/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete\'de yayınlanmış ve mezkur Tebliğ\'e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları düzenlenmiştir.

11) TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMALARININ YURTDIŞINDAKİ FAALİYETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞ (2004/5 sayılı Tebliğ)
Malumları olduğu üzere, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararına istinaden 9 Haziran 2004 tarihli Resmi Gazete\'de yayımlanan 2004/5 sayılı \"Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) amacı ülkemizin mal ve hizmet ihracını artırmak için teknik müşavirlik firmaları, müteahhitlik firmaları, Firma Grupları, Sektörel Özel Sektör Kuruluşları (SÖSK), Fuar Organizatörleri ile Seminer, Konferans Organizatörlerinin yurt dışı ve yurt içindeki bazı faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik devlet yardımlarını kapsamaktadır.

Duyurular
2020 © Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
179380 Tekil Ziyareti

Kullanc Ad ifre