fbpx

Ahilik Geleneği

Ahilik

Ahilik, eski Türk medeniyet unsurlarının İslamiyet ve bu kanaldan fütüvvet değerleriyle uyumlu kaynaşması neticesinde kurulan esnaf, sanatkar ve üretici birliklerini ve bu birliklerin tatbik ettikleri ahlaki, siyasi, iktisadi, felsefi duygu ve prensiplerin adıdır.
Ahilik; Türk kültür tarihinin önemli bir öğesidir. İslâmî-tasavvufî düşünce ile fütüvvet ilkelerine bağlı kalarak ahlakla sanatın, konukseverlikle yardımseverliğin uyumlu bir sentezini sunan Ahilik teşkilatı, gerek bağlı bulunduğu prensipler ve gerekse ortaya koyduğu faaliyetler ile fertlerin eğitim, sosyal ve ekonomik durumları ile alakadar olmuş, Asya’nın muhtelif yerlerinden gelerek Anadolu’ya yerleşen Türklere, hem yerleşimlerinde ve yeni hayata adapte olmalarında ve hem de kolayca iş ve meslek edinmelerinde kendilerine yardımcı olmuş, Anadolu’nun ve yeni fethedilen yerlerin Türkleşmesinde mühim roller oynamış, iç güvenliğin sağlanmasında büyük hizmetlerde bulunmuş, iş hayatında en dürüst, cemiyette en edepli, siyasette en faziletli, savaşta en cesur, zaviyede ise en mütevazı olmayı gaye haline getirmeye çalışmıştır.

Ahiliğin 7 kuralı

  • Ahi olmak ve peştamal kuşanmak için kişinin bir Ahi tarafından önerilmesi zorunludur. Üye olmak isteyenlerden yedi fena hareketi bağlaması ve yedi güzel hareketi açması beklenmektedir:
  • Cimrilik kapısını bağlamak, lütuf kapısını açmak,
  • Kahır ve zulüm kapısını bağlamak, hilim ve mülâyemet kapısını açmak,
  • Hırs kapısını bağlamak, kanaat ve rıza kapısını açmak,
  • Tokluk ve lezzet kapısını bağlamak, riyazet kapısını açmak,
  • Halktan yana kapısını bağlamak, Hak’tan yana kapısını açmak,
  • Herze ve hezeyan kapısını bağlamak, Marifet Kapısını açmak,
  • Yalan kapısını bağlamak, doğruluk kapısını açmak.
Scroll to Top